خرید اینترنتی فایل*راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن*

دانلود ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن,راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ,ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ,زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ,ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ,تحقیق ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن,مقاله ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن,پاورپوینت ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢراﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن|35024384|vwc|
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

دانلود تحقیق با موضوع ، در قالب pdf و در 111 صفحه، شامل :
ﺟﻠﺴﻪ اول :آﻣﻮزش راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان ﻗﺴﻤﺖ اول :ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ زﻧﺎن و ﻛﺎرﻛﺮد آن ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم :ﺑﻠﻮغ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻤﻲ دوران ﺑﻠﻮغ در زﻧﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم :ﻧﻜﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﻠﻮغ زودرس و دﻳﺮرسﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ :رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﻘﺶ ورزش در زﻣﺎن ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺘﻢ :ﺗﻐﺬﻳﻪ در دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﻲﺟﻠﺴﻪ دوم :آﻣﻮزش راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻠﻮغ ﭘﺴﺮان ﻗﺴﻤﺖ اول :ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻗﺴﻤﺖ دوم :دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﻛﺎرﻛﺮد آن در ﭘﺴﺮان ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم :ﺑﻠﻮغ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻤﻲ دوران ﺑﻠﻮغ در ﭘﺴﺮانﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم :ﺗﻐﻴﻴﺮات روﺣﻲ دوران ﺑﻠﻮغ و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎوره ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻧﻘﺶ ورزش در دوران ﺑﻠﻮغ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ در دوران ﺑﻠﻮغ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم :ﺣﺮﻛﺎت اﺻﻼﺣﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻗﺴﻤﺖ اول :ﻣﻌﺮﻓﻲﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، ﻓﻮاﻳﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، ﻗﺴﻤﺖ دوم :وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم :ﻋﻠﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺘﻲ و اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم :ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻨﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ :راﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺘﻲﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم :ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺒﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ (اﻋﺘﻴﺎد ،ﺳﻴﮕﺎر ، اﻳﺪز ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ) ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن HIV ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ و اﻳﺪز ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ و راﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آنﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ در رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ واﻟﺪﻳﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺷﻴﻮه زﻧﺪگی سالم
قسمتی از متن :ﻗﺴﻤت اول : ﻣﻌﺮﻓﻲﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ و اﻧﺘﻈﺎرات اﻓﺮاد از اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪرا ﺳﺌﻮال ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺠﺎ اﻧﺘﻈﺎراتآ ﻧﻬﺎ ﺑﺮاورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺳﺌﻮاﻻت دﻳﮕﺮي در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﻳﺎد داﺷﺖ ﻛﺮده و ﭘﺎﺳﺦ آن را در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻴﺪ.ﻗﺴﻤﺖ دوم: زﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﻛﺎرﻛﺮد آن اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ : ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد • اﺟﺰاي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ زﻧﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ • ﻛﺎرﻛﺮد ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮕﻮﻳﻴﺪﻛﻪ : دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ زﻧﺎن ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ .وﻟﻮ ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﻲ از )ﻓﺮج ( و واژن)ﻣﻬﺒﻞ ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ از رﺣﻢ (زﻫﺪان) ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي رﺣﻤﻲ و ﺗﺨﻤﺪانﻫﺎ ، دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ 1. وﻟﻮ ﻳﺎ ﻓﺮج: ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺎرﺟﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ دﺧﺘﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ از ﺑﻴﺮون دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 2. واژن)ﻣﻬﺒﻞ:( ﻋﻀﻮي ﻟﻮﻟﻪ اي ﺷﻜﻞ و ﻋﻀﻼﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ وﻟﻮ ﺗﺎ رﺣﻢ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ . 7 ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ واژن ﺗﺎ اﺳﺖ 10 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ . ﻋﻤﻠﻜﺮد واژن در زﻣﺎن ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻧﺰدﻳﻜﻲ و در زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮوج ﺟﻨﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﺮاي ﺧﺮوج ﺧﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ اﺳﺖ . 3 ﭘﺮده ﺑﻜﺎ رت: ﭘﺮده اي ﻏﺸﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺳﻮم اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ واژن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺷﻜﻞ و ﻗﻮام آن در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ...


مطالب دیگر:
📚پاورپوینت کتاب زراعت عمومی از کمال سادات اسمعیلان📚پاورپوینت کتاب مدیریت تولید از بابک کاظمی📚پاورپوینت کتاب هوا و اقلیم شناسی از فرید اجلالی📚پاورپوینت ماشینکاری نوری شیمیایی📚پاورپوینت مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل مخاطره و بودجه بندی سرمایه ای📚پاورپوینت مهمترین های نمونه برداری در آزمايشگاه📚پاورپوینت مروری بر داروها و مراقبت های پرستاری📚پاورپوینت معماری در شهرستان ارومیه📚پاورپوینت در مورد منشا حیات📚پاورپوینت نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی در اعمال فیزیولوژیک بدن📚پاورپوينت درس برنامه ریزی شهری در ایران📚پاورپوينت درس مبانی جغرافیای شهری📚پاورپوينت کتاب جغرافیای آبها📚پاورپوينت جغرافیای اقتصادی ایران 1 : کشاورزی📚پاورپوينت کتاب جغرافیای انسانی ایران📚پاورپوينت جغرافیای زیستی📚پاورپوينت درس کاربرد جمعیت شناسی📚پاورپوینت تشریح الگوریتم های ترسیم خط📚پاورپوینت آشنایی با الگوریتم های ژنتیک📚پاورپوینت آشنایی با امضای الکتریکی📚پاورپوینت امضای دیجیتال و کاربردهای آن📚پاورپوینت آشنایی با انحرافات جنسی📚پاورپوینت آشنایی با انواع ماهی های خاویار📚پاورپوینت انواع مبدل های حرارتی و کاربرد آنها📚پاورپوينت اهمیت فناوری نانو در شریان ها و مسیرهای حیاتی